DEKALOG BIBLIJNY A DEKALOG KATECHETYCZNY

Problemy nauk humanistycznych - dyskusje, teorie, kontakty
BenjaminSzot
Posty: 11

DEKALOG BIBLIJNY A DEKALOG KATECHETYCZNY

Post#1 » 19 lip 2012, czw, 22:11

Jan Paweł II w Konstytucji Fidei Depositum zwrócił się do episkopatu całego świata proklamując wydanie nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego i potwierdzając to własnoręcznym podpisem. Stało się to 11 października 1992 roku w trzydziestą rocznicę rozpoczęcia II soboru watykańskiego i w czternastym roku jego pontyfikatu.
Praca nad tym katechizmem została zlecona Komisji złożonej z dwunastu kardynałów i biskupów wraz z kardynałem Josephem Ratzingerem na czele - obecnym Benedyktem XVI. Prace komisji wspierał Komitet Redakcyjny złożony z siedmiu biskupów diecezjalnych, specjalistów w dziedzinie teologii. Katechizm ten
stał się też owocem współpracy całego episkopatu kościoła katolickiego, który go zaakceptował i przyjął na siebie odpowiedzialność za jego treść.

Jan Paweł II podkreślił też, że „niniejszy Katechizm nie ma zastąpić katechizmów opracowanych w różnych miejscach, zatwierdzonych przez kompetentne władze kościelne”. Tym samym uznał on, że wszystkie poprzednie wersje są również ważne.

W nowym katechizmie stwierdzono m.in. : ”2064 Tradycja Kościoła, będąc wierna Pismu świętemu i idąc za przykładem Jezusa, zawsze przyznawała Dekalogowi pierwszorzędną rolę i znaczenie. ”
„2068 Sobór Trydencki naucza, że dziesięć przykazań obowiązuje chrześcijan i że człowiek usprawiedliwiony jest w dalszym ciągu zobowiązany do ich zachowywania. Potwierdza to Sobór Watykański II. ”
„ 2070 Dziesięć przykazań należy do Objawienia Bożego. ”
„Obowiązujący charakter Dekalogu.
2072 Dziesięć przykazań, będąc wyrazem podstawowych powinności człowieka względem Boga i względem bliźniego, objawia w swojej istotnej treści poważne zobowiązania. Są one ze swojej natury niezmienne i obowiązują zawsze i wszędzie”.

Warto się więc przyjrzeć uważnie jak wygląda owa wierność Pismu Świętemu, skoro Dekalog zgodnie z nauczaniem katechizmu - obowiązuje wszystkich ludzi wierzących w Boga i skoro wypełnianie Przykazań jest jednym z warunków dostąpienia zbawienia.

DEKALOG KATECHETYCZNY - sfałszowany - ( t.zw. wersja skrócona )

Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1.Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2.Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.
3.Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4.Czcij ojca swego i matkę swoją.
5.Nie zabijaj.
6.Nie cudzołóż.
7.Nie kradnij.
8.Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9.Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10.Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

DEKALOG KATECHETYCZNY - sfałszowany - wersja pełna z podpisem Jana Pawła II 11.10.1992 r. -

( uzasadnienie niezgodności z prawdą poniżej ).


1.Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył (Wj 20, 2-5)
2.Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy (Wj 20, 7; Pwt 5, 11).
3.Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy (Wj 20, 8-10) 78 .
4.Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie (Wj 20,12).
5.Nie będziesz zabijał (Wj 20,13).
6.Nie będziesz cudzołożył (Wj 20,14; Pwt 5,17).
7.Nie będziesz kradł (Wj 20, 15; Pwt 5, 19).
8.Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek (Wj 20, 16).
9.Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego (Wj 20,17).
10.Nie będziesz pożądał... żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego (Wj 20, 17). Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego (Pwt 5, 21).


1.W pierwszym przykazaniu katechetycznym połączono błędnie pierwsze Przykazanie Dakalogu Biblijnego z drugim i zastąpiono Imię Boże tytułem "Pan"
2. W drugim przykazaniu katechetycznym ( wg. Pisma Świętego - w trzecim ) - brak Imienia Bożego wprowadził zamęt, gdyż nie wiadomo o jakiego Boga chodzi.
3. W trzecim przykazaniu katechetycznym ( wg. Pisma Świętego - w czwartym ) powiedziano wprawdzie, że dzień szabatu jest to dzień siódmy, któremu odpowiada sobota, ale potem napisano : "2175 Niedziela wyraźnie różni się od szabatu, po którym następuje chronologicznie co tydzień; dla chrześcijan zastępuje szabat z jego przepisem obrzędowym. ", gdyż w tym dniu zadaniem autorów katechizmu Zmartwychwstał Jezus. Natomiast ani Jezus ani apostołowie ani prorocy nigdzie nic takiego nie mówili !
4. Nawet czwarte przykazania ( wg. Pisma Świętego - piąte) dotyczące szacunku dla rodziców zmieniono, usuwając z niego Imię Boże
5. Piąte przykazanie ( wg. Pisma Świętego - szóste ) dotyczące zakazu zabijania zniekształcono przez komentarz wg. którego np."2265 Uprawniona obrona może być nie tylko prawem, ale poważnym obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugiej osoby " oraz stwierdzono, "że 2310 władze publiczne mają w tym przypadku prawo i obowiązek nałożyć na obywateli zobowiązania konieczne dla obrony narodowej.Ci, którzy poświęcają się sprawie ojczyzny, służąc w wojsku, są sługami bezpieczeństwa i wolności narodów. Jeżeli wywiązują się należycie ze swojego zadania, prawdziwie przyczyniają się do dobra wspólnego narodu i utrwalenia pokoju. " Jest to wiec uzasadnienie t.zw.wojny sprawiedliwej. Jezus uczył czegoś zupełnie innego.
6. W końcu dziewiąte i dziesiąte przykazanie ( wg. Pisma Świętego jedynie - dziesiąte ) - to jedno przykazanie podzielono na dwa, żeby zgadzała się liczba przykazań, gdyż drugie przykazanie Biblijnego Dekalogu zakazujące bałwochwalstwa zostało albo usunięte w katechizmach albo połączone z pierwszym przykazaniem, przez co zakaz dany przez Boga stawał się niewyraźny i był mylnie interpretowany.
Wg.tego katechizmu : "2132 Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo. Istotnie "cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru" i "kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia" . Cześć oddawana świętym obrazom jest "pełną szacunku czcią", nie zaś uwielbieniem należnym jedynie samemu Bogu."
W taki właśnie sposób unieważniono bezwzględny zakaz tworzenia jakichkolwiek ilustracji przedstawiających Boga czy też tworzenia Jego podobizn - 5 Moj.4:15-16 Rzymian 1:22-23. Unieważniono też bezwzględny zakaz jakiegokolwiek kultu obrazów i figur - 5 Moj.5: 8-9.

I TAK OTO SFAŁSZOWANO DEKALOG, KTÓRY ZOSTAŁ DANY PRZEZ SAMEGO BOGA !DEKALOG TŁUMACZONY BEZPOŚREDNIO Z PISM HEBRAJSKICH

Jam JEHOWAH - Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewolników :

1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ INNYCH BOGÓW OPRÓCZ MNIE !

2. NIE UCZYNISZ SOBIE WIZERUNKU RYTEGO I ŻADNEGO OBRAZU TEGO CO NA NIEBIE
WYSOKO I TEGO CO JEST NA ZIEMI NISKO I TEGO CO JEST W WODACH PONIŻEJ ZIEMI
NIE BĘDZIESZ SIĘ IM KŁANIAŁ I NIE BĘDZIESZ IM SŁUŻYŁ, GDYŻ JA JEHOWAH BÓG
TWÓJ - BOGIEM WYMAGAJĄCYM WYŁĄCZNOŚCI, PRZESZUKUJĄCY PRZESTĘPSTW
OJCÓW U SYNÓW - DO TRZECIEGO I DO CZWARTEGO POKOLENIA TYCH, KTÓRZY
MNIE NIENAWIDZĄ, A CZYNIĄCY ŁASKAWOŚĆ DO TYSIĄCZNEGO POKOLENIA TYM,
KTÓRZY MNIE MIŁUJĄ I PRZESTRZEGAJĄ MOICH PRZYKAZAŃ !

3. NIE BĘDZIESZ UŻYWAŁ IMIENIA JEHOWAH BOGA TWEGO W SPOSÓB NIEGODNY, GDYŻ
JEHOWAH NIE ZOSTAWI BEZ KARY TEGO, KTO UŻYWA JEGO IMIĘ W SPOSÓB
NIEGODNY !

4. PAMIĘTAJ O DNIU SZABATU, ABY GO UŚWIĘCAĆ ; SZEŚĆ DNI BĘDZIESZ PRACOWAŁ
I CZYNIŁ WSZYSTKIE SWOJE DZIEŁA, ALE DZIEŃ SIÓDMY - SZABATEM DLA JEHOWAH
BOGA TWEGO ; NIE WYKONUJ ŻADNEJ PRACY - TY I TWÓJ SYN, I TWOJA CÓRKA,
TWÓJ SŁUGA I TWA SŁUŻEBNICA, I TWE ZWIERZĘTA, I TWÓJ PRZYBYSZ, KTÓRY JEST
W PODWOJACH TWOICH, GDYŻ W SZEŚCIU DNIACH UCZYNIŁ JEHOWAH NIEBIOSA
I ZIEMIĘ, MORZE I WSZYSTKO CO W NICH, ALE ODPOCZĄŁ W DNIU SIÓDMYM ;
DLATEGO POBŁOGOSŁAWIŁ JEHOWAH DZIEŃ SZABATU I UŚWIĘCIŁ GO !

5. SZANUJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWĄ, ABY DŁUGO TRWAŁY DNI TWOJE, NA ZIEMI,
KTÓRĄ JEHOWAH BÓG TWÓJ DAJE TOBIE !

6. NIE ZABIJAJ !

7. NIE CUDZOŁÓŻ !

8. NIE KRADNIJ !

9. NIE MÓW ŚWIADECTWA KŁAMLIWEGO PRZECIW BLIŹNIEMU TWEMU !

10.NIE POŻĄDAJ DOMU BLIŹNIEGO TWEGO, NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO TWEGO,
I SŁUGI JEGO, I SŁUŻEBNICY JEGO, I WOŁU JEGO, I OSŁA JEGO, ANI NICZEGO CO
JEST BLIŹNIEGO TWEGO !UZASADNIENIE UŻYCIA IMIENIA BOŻEGO W DEKALOGU

Według katechizmu - wersji pełnej z podpisem Jana Pawła II z dnia 11 października 1992 r. napisano, cytuję :

" II. Bóg objawia swoje imię 203 Bóg objawił się Izraelowi, swemu ludowi, pozwalając mu poznać swoje imię. Imię wyraża istotę, tożsamość osoby i sens jej życia. Bóg ma imię; nie jest jakąś anonimową siłą. Ujawnić swoje imię oznacza pozwolić, by inni mogli nas poznać, w jakiś sposób ujawnić siebie, stając się dostępnym, możliwym do głębszego poznania i do bycia wzywanym po imieniu.
206 Objawiając swoje tajemnicze imię JAHWE (JHWH), "Ja Jestem Tym, Który Jest", "Ja Jestem Tym, Który Jestem" lub "Ja Jestem, Który Jestem", Bóg mówi, kim jest i jakim imieniem należy Go wzywać. "

Warto też wiedzieć, że w dramacie Hiob ( Drama ze Starego Testamentu), który napisał Karol Wojtyła ( Kraków 1940 r ) w usta Baldada z Suah autor wkłada następujące słowa :
"Zamilcz już przecię, bo Jehowę
obrażasz słowy i mowami! -
Zamilcz, bo jako głupi prawisz. "

Podobna sytuacja w dramacie Jeremiasz ( Drama Narodowe we Trzech Działach ) też napisanym przez Karola Wojtyłę ( Kraków 1940 r ). Są tam m.in. takie oto słowa :

"JIRMEJAHU
(...)
A kędy źródło? - Żeście sami
Baalów godni, nie Jehowy.

(...)
Bo naprzód trzeba przemyć ócz!
- i trzeba ostać, jak ten kryształ,
nie w cudzołóstwie, nie w matactwach,
a ino w Prawdzie przed Jehową.
W Prawdzie jest Wolność i Wspaniałość -
w nieprawdzie ku niewoli idziesz,
(...)
(...)
JIRMEJAHU
Tedy poznacie moc Jehowy. "

Niestety nawet ten fakt ma być obecnie tuszowany. 29 czerwca 2008 r. kard. Francis Arinze prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów działając na polecenie Benedykta XVI przekazał rozporządzenie biskupom całego świata, że występujące w różnych formach w mowie i piśmie imię Boga wszechmogącego : Jahwe, Yahwe, Jahweh, Jawe, Yehowah - ma być odtąd zastępowane słowem Pan ( hebr. Adonaj, gr. Kyrios, Łac. Dominus ). Zgodnie z dyrektywą Imię Boże ma zniknąć z przekładów Biblijnych, tekstów, modlitw,pieśni kościelnych i z liturgii słowa. W uzasadnieniu rozporządzenia zostało napisane, że Żydzi unikali wypowiadania Imienia Bożego uważając je za zbyt święte.


Na tych, którzy jednak przestali wymawiać Imię Boże sprawdziło się proroctwo Amosa 6 : 9-10, a cały kontekst nie wskazuje, by cieszyli się oni uznaniem Bożym. Podobnie Pismo Święte mówi z naganą o tych, którzy zapominają o Imieniu Boga - Psalm 44 : 21-22. Jednakże sam Bóg oświadcza, że będzie działał ze względu na swoje święte Imię znieważone wśród narodów i uświęci swoje wielkie Imię i poznają narody, że On Jest JEHOWAH - proroctwo Ezechiela 36 : 22-23. Jezus przed pojmaniem go modlił się do Ojca Niebiańskiego i powiedział m.in, że objawił Imię Jego ludziom i nadal to czynić będzie ! - Ewangelia Jana 17 : 6, 26. Nie mógłby zresztą czynić inaczej skoro sam zaznaczył, że prędzej by niebo i ziemia przeminęły niżby miała przepaść jedna jota (hebr. yod ) lub kreska z Prawa - Ewangelia Mateusza 5:18, Ewangelia Łukasza 16 : 17. Prawo zaś wyraźnie wskazywało w Dekalogu, że JEHOWAH jest Bogiem.


Pismo Święte jest dzisiaj powszechnie dostępne i każdy jeśli tylko zechce i ma serce szczere i umysł otwarty może się przekonać jaka jest prawda.


PISMO ŚWIĘTE MÓWI :

„ Ja, JEHOWAH nie odmieniam się ! ” Malachiasz 3:6

„ Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, wtedy i Ja zwrócę się ku wam - mówi JEHOWAH Zastępów ”- Malachiasza 3:7

"Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe." - 1 list Jana 5 : 3

Awatar użytkownika
alchemik
Site Admin
Posty: 585
Kontaktowanie:

Re: DEKALOG BIBLIJNY A DEKALOG KATECHETYCZNY

Post#2 » 22 lip 2012, ndz, 01:52

Nie używałbym słowa "sfałszowany" a np.:
- zmieniony
- skorygowany
- odmienny
- niezgodny z oryginałem
- inny
- poprawiony
- odmiennie zinterpretowany
- ulepszony
itp.

Użycie słowa "sfałszowany" zakłada czyjąś złą wolę. Lepiej zakładać jakąś mądrość, która skłoniła specjalistów (teologów) do reinterpretacji treści Biblii. Zgodnie z dogmatem o nieomylności papieża, to co w kwestiach wiary powie papież jest słowem od boga, a przecież bóg ma prawo poprawiać to co chce przekazywać ludziom. Jeżeli Mojżeszowi przekazał pewne wytyczne (zwane dekalogiem) to po 4000 lat mógł wprowadzić poprawki dopasowane do stylu życia współczesnego człowieka. Biblia jest podobnież słowem boga, a skoro tak, to nie Biblia jest najważniejsza tylko bóg. To nie księga jest bogiem, księga jest tylko narzędziem. Dlatego to właśnie bóg może ją dowolnie korygować.

Oczywiście wyznawcy różnych religii będą sprzeczni w wielu kwestiach (tak jak w podstawowej tu kwestii dogmatu o nieomylności papieża). Patrząc na historię Kościoła Katolickiego raczej trudno wyzbyć się wrażenia, że jeżeli ktokolwiek dzierży sukcesję św. Piotra to jest nim właśnie papież tej religii. Każda inna chrześcijańska religia (może poza prawosławiem i kilkoma innymi odłamami) jest formą niekonstruktywnego buntu (czasem może nawet słusznego z punktu widzenia nauki) ale niesłusznego z punktu widzenia samej wiary i zasad religii.
Nie boję się motyla Lorenza...
Ale kto powiedział, że ten motyl jest tylko jeden?

BenjaminSzot
Posty: 11

Re: DEKALOG BIBLIJNY A DEKALOG KATECHETYCZNY

Post#3 » 22 lip 2012, ndz, 09:42

Pismo Święte ( gr. Biblia ) stanowi system informacji zamknięty. O nienaruszalności tego systemu informują różne wersety biblijne. Np. Biblijna Księga Przypowieści 30 : 6 " Nie dodawaj nic do Jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę " , Ewangelia Mateusza 5 : 18 " Bo zaprawdę powiadam wam : dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z Prawa, aż wszystko to się stanie. " , Apokalipsa 22 : 18-19 " Co do mnie. to świadczę każdemu, który słucha proroctwa tej księgi : jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tek księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanego w tej księdze."

Jeśli papież, kardynałowie i biskupi stwierdzają w katechizmie, że każdy wierzący w Boga człowiek jest obowiązany do przestrzegania Dekalogu bo od tego uzależnione jest zbawienie to powinni podawać ludziom Dekalog nie zmieniony a więc w takiej postaci w jakiej znajduje się w oryginalnym tekście hebrajskim. Historia kościoła wskazuje jednak na bardzo smutną rzeczywistość a mianowicie, że Przykazania Dekalog nie zostały zmienione wskutek błędu czy niedopatrzenia lecz, że było to celowe działanie aby usprawiedliwić kult obrazów i figur - zakazany w wielu miejscach w Piśmie Świętym oraz aby usprawiedliwić kult niedzieli - łac. Dies Solis będącej w sprzeczności z porządkiem ustalonym przez Boga.

Z Pisma Świętego wynika jasno, że nikt z ludzi nie ma prawa poprawiać Boga i zmieniać Jego Prawa.


Żaden też człowiek na ziemi nie dostał od Boga takiego upoważnienia.

Nie mniej apostołowie wiedzieli o tym, że przyjdzie taki czas, gdy ludzie będą chcieli zmienić Prawo Boże ale ci ludzie są w Biblii zdyskwalifikowani ( 2 Tymoteusza 4:3-4, 2 Tesaloniczan 2 : 3-12, 1 Piotra 5 : 2-3, 1 Jana 2 : 18 -21 ).

Stąd też z cała odpowiedzialnością można powiedzieć, że Boży Dekalog został sfałszowany

BenjaminSzot
Posty: 11

Re: DEKALOG BIBLIJNY A DEKALOG KATECHETYCZNY

Post#4 » 11 sie 2012, sob, 09:16

Jezus - Syn Boga Żywego powiedział : ” każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Tak więc po owocach ich poznacie.” – Ewangelia Mateusza 7:17-20.

A jakie owoce wydawało papiestwo i ci, którzy uważali się za namiestników Chrystusa, to wystarczy postudiować historię, bo ona mówi sama za siebie ! Zbrodnie, oszustwa, kłamstwa i krew milionów ludzi na ich rękach !!!
Jezus nie wyznaczył, żadnych namiestników : następców ani zastępców, bo jest mu to zupełnie niepotrzebne. Jezusowi jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi
- Ewangelia Mateusza 28 :18, a gdzie nawet dwóch lub trzech jest zgromadzonych w imieniu jego tam jest obecny duchem pośród nich ! - Ewangelia Mateusza 18 : 20.


Jednym z największych oszustw, w które uwierzyli ludzie jest twierdzenie, że Jezus wyznaczył apostoła Piotra na swego zastępcę na ziemi, a on z kolei mianował jako swego następcę biskupa Rzymu, który jako papież jest zwierzchnikiem wszystkich chrześcijan i całego Kościoła. Stąd zafałszowana historia przedstawia apostoła Piotra jako pierwszego papieża.

Aby zdemaskować to oszustwo, trzeba przede wszystkim sięgnąć do tekstów aramejskich, hebrajskich i greckich Pisma Świętego, a nie do ich tłumaczeń na języki współczesne, gdyż w wielu tłumaczeniach celowo zniekształcono wypowiedzi Jezusa przypisując mu coś czego nigdy nie powiedział, a to w celu podtrzymania dogmatu wymyślonego przez biskupów kościoła rzymskiego dającego im podstawę do władzy nad ludźmi.
Otóż, Jezus nigdy nie skierował do Piotra słów na które nieraz powołuje się katolicki kler t.zn. : “ Ty jesteś opoką i na tej opoce zbuduję mój Kościół ” - Ewangelia Mt.16:18 (por. np. wydanie Biblii Poznańskiej). W tekście greckim zapisano bowiem : ἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν- ( Codex Vaticanus )- co znaczy : ty jesteś Petros (Piotr t.zn. Kamień) a na tej Petra t.zn. Opoce ( Masywie Skalnym ) zbuduję mój Zbór.
Piotr został więc nazwany Kamykiem, Kawałkiem Skały,Odłamkiem Skalnym, zaś Zbór miał być zbudowany na Opoce, na Masywie Skalnym. Słowo petros w języku greckim jest rodzaju męskiego i nie oznacza w tym wypadku fundamentu Zboru, w przeciwieństwie do słowa petra, które jest rodzaju żeńskiego i które ów fundament właśnie oznacza. Są to podobnie brzmiące słowa, ale posiadające różne znaczenia.
Stąd też Augustyn z Hippo-Regius ( 354-430 ) uznawany przez katolików za świętego napisał : non enim a Petro petra, sed Petrus a petra co znaczy :“ nie petra ( opoka ) od Piotra, lecz Piotr od petry ( opoki ).” po czym dodaje “tak jak Chrystus nie jest nazwany od chrześcijan, lecz chrześcijanie od Chrystusa. ”
Rozróżnienie to występuje również w tekstach hebrajskich : Atta’ Kefa weal haCcur hazzeh ebene’ et qehillati - co znaczy : tyś Kefa t.zn. Skała, lecz na tej Ccur t.zn. Opoce ( Masywie Skalnym ) zbuduję swój Zbór ( hebr. Qahal ).
Aramejska Peszitta stwierdza podobnie odróżniając “ hu Kifa ” t.zn. Kefas czyli Skała od “ hade Kifa ” t.zn. Opoka ( Masyw Skalny ).

Wynika stąd niezbicie, że Jezus nie zamierzał zbudować swój Kościół, a właściwie Zbór na Piotrze, gdyż imię to znaczy dosłownie : kamyk, odłamek skalny,kawałek skały, lecz na opoce, masywie skalnym. I jest to w całkowitej zgodzie z wszystkimi innymi fragmentami Biblii, które wypowiadają się na ten temat. Nawet sam Piotr w swym pierwszym liście 1 P 2:8 odnosi termin “petra ” do Jezusa, a nie do siebie.
Odpowiednikiem greckiego słowa “petra” jest hebrajskie słowo “cur” - por. Izajasza 8:14 ( por. Septuaginta LXX Iz. 8:14 ).
Również apostoł Paweł w liście do Efezjan 2:20 nazywa Jezusa fundamentem ( gr. themelios, hebr. jesod ).
Potwierdza to Hieronim w swym Komentarzu do Ewangelii Mateusza.

Uczynienie z Piotra fundamentu kościoła byłoby sprzeczne z pozostałymi wypowiedziami Jezusa oraz apostołów : proszę sprawdzić - Mateusza 20 : 23, Rzymian 9 : 33.
Tylko Jezus jest głową kościoła - Efezjan 5:23, 1 Koryntian 11:3. I nikt Go nie może w tym zastąpić ! Stąd nie potrzebuje też żadnego zastępcy czy następcy, bo jest duchem obecny pośród swoich naśladowców ! - Mateusza 18:20 ; 28:20.

Klucze, które zostały dane Piotrowi - Ewangelia Mateusza 16 :19 zostały również dane przez Jezusa pozostałym apostołom - Ewangelia Mateusza 18 :18. Klucze te nie dotyczyły władzy, gdyż jej Jezus nikomu
nie przekazał
: Ewangelia Mateusza 28 : 18, Apokalipsa 3 :7.

Piotr wprawdzie został pochwalony przez Jezusa za swoją wiarę i umiłowanie Mistrza - Ewangelia Mateusza 16 : 17 -19, Ewangelia Jana 21: 15 -17, lecz po wniebowstąpieniu Jezusa nie Piotr przewodniczył soborowi
apostolskiemu w Jerozolimie tylko Jakub
- Dzieje Apostolskie 15 : 13, 19-20. Do stanowiska też Jakuba przychylili się pozostali apostołowie na tym soborze - Dzieje apostolskie 15 : 22- 29.

Piotr był uważany za jeden z filarów zboru ( kościoła ) na równi z innymi apostołami - list do Galatów 2 : 9 i z żadnych fragmentów Pisma Świętego nie wynika aby miał przewodzić pozostałym apostołom - Ewangelia
Mateusza 23 :10.

Tak więc wszystkie wywody użytkownika są niestety niezgodne z prawdą i nie mają żadnego potwierdzenia w Piśmie Świętym. Zachęcam użytkownika do solidnego badania Pisma Świętego.


http://biblia-odchwaszczona.webnode.com

alkemija
Posty: 4

Re: DEKALOG BIBLIJNY A DEKALOG KATECHETYCZNY

Post#5 » 18 wrz 2012, wt, 14:58

BenjaminSzot pisze:Jezus - Syn Boga Żywego powiedział : ” każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Tak więc po owocach ich poznacie.” – Ewangelia Mateusza 7:17-20.

Nie jestem biblistką, nie znam języków starożytnych, nawet greki, więc nie odniosę się do tzw. "oryginałów".
Mam tylko takie pytania...
1- Czy Jahwe może być uznany za "dobre drzewo"?
2- Jeśli tak, to jak to możliwe, ze dobre drzewo urodziło zły owoc, upadłego anioła zwanego Lucyferem?

Awatar użytkownika
alchemik
Site Admin
Posty: 585
Kontaktowanie:

Re: DEKALOG BIBLIJNY A DEKALOG KATECHETYCZNY

Post#6 » 30 wrz 2012, ndz, 07:01

Pismo Święte ( gr. Biblia ) stanowi system informacji zamknięty. O nienaruszalności tego systemu informują różne wersety biblijne. Np. Biblijna Księga Przypowieści 30 : 6 " Nie dodawaj nic do Jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę " , Ewangelia Mateusza 5 : 18 " Bo zaprawdę powiadam wam : dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z Prawa, aż wszystko to się stanie. " , Apokalipsa 22 : 18-19 " Co do mnie. to świadczę każdemu, który słucha proroctwa tej księgi : jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tek księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanego w tej księdze."

Jeśli papież, kardynałowie i biskupi stwierdzają w katechizmie, że każdy wierzący w Boga człowiek jest obowiązany do przestrzegania Dekalogu bo od tego uzależnione jest zbawienie to powinni podawać ludziom Dekalog nie zmieniony a więc w takiej postaci w jakiej znajduje się w oryginalnym tekście hebrajskim. Historia kościoła wskazuje jednak na bardzo smutną rzeczywistość a mianowicie, że Przykazania Dekalog nie zostały zmienione wskutek błędu czy niedopatrzenia lecz, że było to celowe działanie aby usprawiedliwić kult obrazów i figur - zakazany w wielu miejscach w Piśmie Świętym oraz aby usprawiedliwić kult niedzieli - łac. Dies Solis będącej w sprzeczności z porządkiem ustalonym przez Boga.
Biblia nic nie stanowi, jeżeli jej oryginalny autor nie ma mocy dokonywać zmian w tymże dziele. Jeżeli bóg istnieje to oczywiście ma możliwość zmian biblii. Przyjmując istnienie boga, to właśnie bóg stworzył język hebrajski i natchnął ludzi by pisali słowo boże, tłumaczyli je na inne języki i dostosowywali do warunków. Bóg ten wyznaczył konkretnych ludzi (apostołów) na przewodników. De facto każda inna wiara poza katolicką jest niezgodna z wolą bożą, gdyż o ile zesłany został duch święty to zdaje się, że właśnie podtrzymuje on istnienie KK.
Aby tłumaczyć teksty z dowolnego języka należy być tłumaczem (najlepiej wysokiej klasy, najlepiej przysięgłym). Ewentualny bóg wyznaczył licencję na tłumaczenia swoich słów; licencję tę otrzymali podobnież następcy apostołów a więc biskupi Kościoła Katolickiego. Ktoś komu się tylko wydaje, że potrafi czytać, nie jest w stanie pomiędzy czarnymi znakami na białym papierze odczytać przesłania od ewentualnego boga.Z Pisma Świętego wynika jasno, że nikt z ludzi nie ma prawa poprawiać Boga i zmieniać Jego Prawa.
A kto powiedział, że Biblię zmieniają ludzie? Biblię zmienia najwyższy namiestnik boga na Ziemi. Przyjąć należy, że jest do tego odpowiednio upoważniony.


Żaden też człowiek na ziemi nie dostał od Boga takiego upoważnienia.
To ciekawe, że Ty znasz wolę boga i wiesz komu daje lub nie daje upoważnień. Rozumiem, że masz z nim jakiś bezpośredni kontakt.
Bo jeżeli nie, to właśnie Ty nie jesteś upoważniony, by wypowiadać się na temat upoważnień. Nowy testament daje takie uprawnienia Piotrowi i jego następcom (o ile mnie pamięć nie myli), bo to Piotr miał być skałą. Zdaje się, że jeżeli ignorujesz następcę Piotra, to chcesz zburzyć tę "skałę".

Nie mniej apostołowie wiedzieli o tym, że przyjdzie taki czas, gdy ludzie będą chcieli zmienić Prawo Boże ale ci ludzie są w Biblii zdyskwalifikowani ( 2 Tymoteusza 4:3-4, 2 Tesaloniczan 2 : 3-12, 1 Piotra 5 : 2-3, 1 Jana 2 : 18 -21 ).
A może apostołowie mieli na myśli inne (np. protestanckie) odłamy, które z punktu widzenia apostołów sprzeciwiają się woli następców Piotra?

Stąd też z cała odpowiedzialnością można powiedzieć, że Boży Dekalog został sfałszowany
Twierdzenie, że zna się plany boga, jest chyba rodzajem herezji, gdyż zwykle większość bogów nie zdradza swoich planów byle komu. Są zastrzeżone dla odpowiednich uczniów/apostołów.

Rozumiem jednak, że twoje stanowisko wynika nie z kontaktów w bogiem, lecz z wiary w dogmaty twojej własnej wiary. Wiara nie wymaga dowodów, więc oczywiście nie spytam o to jak rozpoznałeś, że prawdę o bogu mówi twoja religia a nie religia bardziej powiązana z wydarzeniami opisanymi w Nowym Testamencie. Jeżeli nowa/inna wiara spodobały Ci się, to znaczy, że użyłeś własnego "widzi-mi-się" do oceny słowa bożego; przyjąłeś, że Ty lepiej rozstrzygniesz kto mówi prawdę, a nie tysiące teologów, którzy budowali współczesne doktryny katolicyzmu czy prawosławia. Czy nie jest to jakiś rodzaj grzechu pychy, gdy człowiek sam sobie wybiera (jak polityków w wyborach) którą "prawdę" o bogu będzie uważał za rozsądniejszą? Niektórzy oceniają piękno wystrojów kaplic, inni doceniają śpiewy, jeszcze inni rytuały i święta, inni przyjazność doktryny dla słabości człowieka. Jednak religia to nie kobieta, którą ocenia się samodzielnie w/g indywidualnego gustu. Jeżeli za którąś z religii rzeczywiście stoi jakiś prawdziwy bóg, to czy nie obrażasz go, gdy wybierasz jakąś religię bo jest bardziej kolorowa i przyjazna lub daje więcej wrażeń?
Oczywiście istnieje też teoria o tym, że przez większość religii przemawia ten sam bóg, który na wiele sposobów przemawia do ludzi - w tej opcji jesteś bardziej bezpieczny... ale to tylko jedna z teorii, a najwyraźniej nie pasuje Ci ona, skoro przeciwną drużynę konkurencyjnej religii obrzucasz oskarżeniami wręcz o oszustwo.
Nie boję się motyla Lorenza...
Ale kto powiedział, że ten motyl jest tylko jeden?

BenjaminSzot
Posty: 11

Re: DEKALOG BIBLIJNY A DEKALOG KATECHETYCZNY

Post#7 » 01 paź 2012, pn, 10:03

ODPOWIEDŹ DLA UŻYTKOWNICZKI ALKEMIJA :

Z logiki wynika, że Bóg jako Absolut jest doskonały, więc i jego dzieło musi być doskonałe. Skąd więc zło ? Odpowiedź bardzo prosta : istoty, które stworzył mają wolną wolę i mogą postępować zgodnie z logiką i obowiązującymi prawami lub też niezgodnie z nimi. Czyż nie tak ? W takim razie błędu należałoby się doszukać nie w Bogu, bo wtedy On nie byłby rzecz jasna Bogiem, lecz w w tym który się zbuntował przeciw Bogu. Jezus powiedział wyraźnie : " on był mężobójcą od początku i w prawdzie nie trwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. " - Ewangelia Jana 8 : 44.
Księga proroka Ezechiela wyjaśnia jak do tego doszło. Choć stwierdza o nim mówiąc : " doskonałym byłeś w postępowaniu swoim od dnia , gdy zostałeś stworzony, aż znalazła się w tobie nieprawość " - Ezechiela 28 : 15 to jednak potem dodaje : " twoje serce stało się wyniosłe z powodu twojej piękności " - Ezechiela 28 : 17.

Podobnie pierwsza para ludzka została stworzona jako " bardzo dobra " - Księga Rodzaju 1 : 31 Ale zamiast słuchać Boga i wybrać posłuszeństwo wobec Niego wybrała kierując się egoistyczną pobudką zastosowanie się do rady zbuntowanego anioła. Zamiast posłuchać tego co powiedział Bóg : " z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść " - Księga Rodzaju 2 : 17 ludzie wybrali radę diabła " będziecie jak Bóg znający dobro i zło " - Księga Rodzaju 3 : 5. I choć zostali oszukani i w konsekwencji ponieśli skutki swojego wyboru, to jednak ich wybór nie wynikał podobnie jak tego, który ich oszukał z ich niedoskonałości. Obecnie ludzie są niedoskonali, co zawdzięczają pierwszej parze ludzkiej, ale pierwsi ludzie byli na miarę ludzką doskonali, więc fatalny w skutkach wybór, którego dokonali wynikał z ich w pełni świadomego wyboru nie będącego ograniczonym obecnymi ludzkimi słabościami lub niewiedzą.

Stąd też Bóg jest doskonały i tak mówi o Nim Pismo Święte i " doskonałe jest dzieło Jego , gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. jest Bogiem wiernym, bez fałszu, Sprawiedliwy On i Prawy ! " - 5 Mojżesza 32 : 4.

biblia-odchwaszczona.webnode.com

Awatar użytkownika
alchemik
Site Admin
Posty: 585
Kontaktowanie:

Bunt przeciwko bogu

Post#8 » 01 paź 2012, pn, 11:06

Czy nie jest podobnym buntem przeciw ewentualnemu bogu (o nazwie Bóg) podważanie decyzji i nakazów jego namiestników?
Jeżeli bóg zesłał wiedzę tylko na wybranych a reszcie kazał słuchać tego co powiedzą namiestnicy, to czy ludzie, którzy nie są katolikami nie są jednocześnie podobnie grzeszni jak pierwsi ludzie, którzy buntują się przeciw nakazom boga, które uważają za nielogiczne?
Komu bowiem uwierzyli ci ludzie? Szkiełku i oku - poprzez logiczną analizę Biblii starają się oni poznać nakazy boskie, ale przecież to może być droga podpowiedziana przez węża, droga zerwania owocu drzewa wiedzy. Wiara bowiem nie potrzebuje wiedzy.

Biblia może być bowiem szyfrem, do którego klucz mogą posiadać nieliczni natchnieni. Wszyscy pozostali czytają szyfr bez jego pełnego zrozumienia.
Wyobraźmy sobie szyfrogram typu "JKSkdYu47Ns99sjUUns34vabsjh328Jsh49Hdkdk", który dobry kryptolog odszyfrowuje jako "Babcia dotarła, jajka w koszyku, powrót 12 maja". Zły kryptolog zadowoli się odszyfrowaniem niezrozumiałego szyfru znakowego na zrozumiały tekst w języku polskim. Ale przecież gołym okiem widać, że wyrazy w tym tekście są nadal szyfrem i należy posiadać klucz by zrozumieć, że babcia oznacza generała, jajka oznaczają dostawę broni, a słowo powrót oznacza akcję dywersyjną.
Analiza Biblii jaką dokonują niektórzy analitycy, wydaje się takim półtryumfem kryptologa. Oto udaje im się literalnie odczytać teksty aramejskie, hebrajskie, greckie i uważają, że znają przekaz boga. Pachnie mi to brakiem pokory i wielką pychą, a czasem może obłudą.

Oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć, że ci analitycy się z pewnością mylą, bo nie znam żadnego boga, więc nie wiem jakie może mieć plany i co chciał przekazać ludzkości. Może się okazać, że bóg jest dość prostacki lub dostosowuje swój przekaz do prostactwa ludzi i pisze wprost to czego żąda od ludzi. Ma to sens.
Z drugiej strony, wiedząc jak mało jest ludzi światłych w społeczeństwie, wydaje się, że potencjalny bóg nie będzie pisał językiem otwartym i prostym, że raczej wybierze drogę pisania w sposób, który mogą zrozumieć oświeceni mędrcy. Potencjalny antybóg (Szatan, Lucyfer itp.) może kusić ludzi nieoświeconych, by przyjmowali uproszczoną wersję rozumienia Biblii. Bowiem popełniając grzech pychy każdy chce się czuć mądry, oświecony i predysponowany do rozumienia tego co mówi bóg.
No ale tylko tenże bóg wie, który sposób wybrał i jak należy czytać jego słowa.
Nie boję się motyla Lorenza...
Ale kto powiedział, że ten motyl jest tylko jeden?

BenjaminSzot
Posty: 11

Re: DEKALOG BIBLIJNY A DEKALOG KATECHETYCZNY

Post#9 » 01 paź 2012, pn, 13:09

ODPOWIEDŹ DLA UŻYTKOWNICZKA ALCHEMIK :

Zasadniczo napisałem odpowiedź dla użytkowniczki alkemija, no ale skoro użytkownik alchemik włączył się w tą dyskusję to odpowiem tak :

1. Nie wiem skąd się wzięło o użytkownika przekonanie, że jak wcześniej sam napisał " każda inna wiara poza katolicką jest niezgodna z wolą bożą ". Otóż, takie przekonanie całkowicie koliduje z treścią Pisma Świętego i z historią, która znakomicie uwidacznia na bezspornych faktach jaka jest rzeczywistość. A rzeczywistość całkowicie dyskwalifikuje kościół rzymski, gdyż jego hierarchia jest uwikłana w zbrodnie, nawet w ludobójstwo, w oszustwa i skandale, w grabieże i w różne zboczenia z pedofilstwem włącznie. Ten właśnie kościół rzymski swoimi uczynkami dawał i daje jak najgorsze świadectwo o sobie, a właśnie po owocach ludzie szczerzy i szukający prawdy mieli się zorientować kto jest kto !
Jezus powiedział wyraźnie : " po owocach ich poznacie " - Ewangelia Mateusza 7 : 20.

2. Bóg wymaga od ludzi posłuszeństwa i tylko posłusznym Jego woli objawiającej się w Jego przykazaniach daje swego ducha świętego. Mówią o tym też wyraźnie Dzieje Apostolskie 2 : 32. Stąd też jeśli ktokolwiek łamie przykazania Boga to - NIE MOŻE MIEĆ DUCHA ŚWIĘTEGO ! Rzecz to oczywista dla tych, którzy czytają Pismo Święte. Z tekstu tej świętej księgi natchnionej przez samego Boga wynika, że Jezus nie potrzebuje na ziemi żadnego zastępcy czyli namiestnika lub zastępcy, bo jest duchem obecny wśród swoich naśladowców - Ewangelia Mateusza 18 : 20; 28 : 20. Stąd też bluźniercze papiestwo nie ma prawa do jakiegokolwiek interpretowania i zmiany Bożych Przykazań tym bardziej, że sam Bóg ich nie zmienia.

3. Wolę Bożą może poznać dzisiaj każdy, bo Biblia jest dzisiaj powszechnie dostępna, ale nie jest to żadną zasługą kościoła rzymskiego, który prze całe wieki gnębił i mordował ludzi ujawniających prawdę Słowa Bożego tylko po to, aby się utrzymać przy władzy.

4. Piotr apostoł ( o czym już pisałem w innym artykule ) nie był papieżem, a został nazwany skałą nie zaś fundamentem skalnym którym jest sam Chrystus. Wyraźnie na to wskazuje tekst grecki, czego nie widać niestety w sfałszowanych przez kler tłumaczeniach Biblii - Ewangelia Mateusza 16 : 18, list do Efezjan 2 : 20, 1 list do Koryntian 10 : 4, 1 list Piotra 2 : 8. Piotr apostoł nie wyznaczył żadnych następców i nie ma nawet śladu takiej doktryny w Piśmie Świętym.

5. Każda religia jest zniekształceniem duchowych prawd objawionych w Piśmie Świętym, choć dno osiągnął w tym względzie kościół rzymski. Nawet termin religia jest obarczony rzymską pogańską spuścizną i nie ma nic wspólnego z tym co nauczał Jezus. On zaś to co głosił nazywał prawdą ( Ewangelia Jana 17 : 17 ), a sposób życia według niej ścieżką ( Ewangelia Mateusza 7 : 14 ).

6. Z Pisma Świętego wynika, że przez większość religii przemawia nie Bóg lecz szatan i tym sposobem zwodzi prawie całą zamieszkałą ziemię - Apokalipsa 12 : 9 ; 17 : 1 - 6, 15; 18 : 2 - 3.

7. Prawda jest zawsze niebezpieczna dla tych, którzy chcą coś ukryć, albo żyć niezgodnie z nią. Jest dla nich prawdziwym zagrożeniem. Każde robactwo ucieka przed światłem - Ewangelia Jana 3 : 19 - 20.

Wróć do „Nauki humanistyczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron